Thể LoạI Tài nguyên giảng dạy

Life in Med Middle Times - Unit Plan dành cho học sinh lớp 8
Tài nguyên giảng dạy

Life in Med Middle Times - Unit Plan dành cho học sinh lớp 8

Tên bài học: “Trỗi dậy từ đống đổ nát: Một xã hội mới nổi thời trung cổ” Kế hoạch bài học này dành cho các môn xã hội lớp 8. Mục tiêu chính của bài học này là giới thiệu cuộc sống trong thời Trung cổ và lần lượt để học sinh liên hệ thời Trung cổ với cuộc sống hàng ngày của họ. Phần giới thiệu này nhằm phục vụ như một phần đỉnh cao.

ĐọC Thêm

Tài nguyên giảng dạy

Trang tô màu về thời Trung cổ

Tìm kiếm các trang màu có thể in được để cho phép trẻ mẫu giáo và trẻ nhỏ tìm hiểu thêm về thời Trung cổ? Đây là danh sách các tài nguyên trực tuyến miễn phí khác nhau: Edupics - Phần thời Trung cổ - có hàng chục trang từ trang web này, bao gồm nhiều trang hiển thị các hiệp sĩ, cảnh từ thời Trung cổ và lâu đài.
ĐọC Thêm
Tài nguyên giảng dạy

Life in Med Middle Times - Unit Plan dành cho học sinh lớp 8

Tên bài học: “Trỗi dậy từ đống đổ nát: Một xã hội mới nổi thời trung cổ” Kế hoạch bài học này dành cho các môn xã hội lớp 8. Mục tiêu chính của bài học này là giới thiệu cuộc sống trong thời Trung cổ và lần lượt để học sinh liên hệ thời Trung cổ với cuộc sống hàng ngày của họ. Phần giới thiệu này nhằm phục vụ như một phần đỉnh cao.
ĐọC Thêm