Thể LoạI Hội nghị, Trang web

Đang kiểm kê bản thảo. Khảo sát các công việc đã đạt được và các công việc cần làm
Hội nghị, Trang web

Đang kiểm kê bản thảo. Khảo sát các công việc đã đạt được và các công việc cần làm

Đang kiểm kê bản thảo. Khảo sát về các nhiệm vụ đã đạt được và các nhiệm vụ đối với DoBy Gero Dolezalek (Đại học Aberdeen) Bài giảng toàn thể được đưa ra tại Đại hội quốc tế lần thứ 14 về Giáo luật thời Trung cổ, tại Đại học Toronto vào ngày 5 tháng 8 năm 2012 Bài báo này là một cuộc thảo luận không chính thức về chủ đề bản thảo và kinh điển tài nguyên, thống kê khu vực và các vấn đề với việc biên soạn cơ sở dữ liệu hiện tại.

ĐọC Thêm

Hội nghị, Trang web

Đang kiểm kê bản thảo. Khảo sát các công việc đã đạt được và các công việc cần làm

Đang kiểm kê bản thảo. Khảo sát về các nhiệm vụ đã đạt được và các nhiệm vụ đối với DoBy Gero Dolezalek (Đại học Aberdeen) Bài giảng toàn thể được đưa ra tại Đại hội quốc tế lần thứ 14 về Giáo luật thời Trung cổ, tại Đại học Toronto vào ngày 5 tháng 8 năm 2012 Bài báo này là một cuộc thảo luận không chính thức về chủ đề bản thảo và kinh điển tài nguyên, thống kê khu vực và các vấn đề với việc biên soạn cơ sở dữ liệu hiện tại.
ĐọC Thêm